Tác nghiệp trong mọi tư thế. Ảnh: Hồng Hải

05:06, 16/06/2022

 

Tác nghiệp trong mọi tư thế. Ảnh: Hồng Hải
Tác nghiệp trong mọi tư thế. Ảnh: Hồng Hải