Bình minh ở biển Ninh Thuận. Ảnh: Võ Trang

04:07, 28/07/2022
Bình minh ở biển Ninh Thuận. Ảnh: Võ Trang
Bình minh ở biển Ninh Thuận. Ảnh: Võ Trang