Mùa hoa trà

VÕ ĐÌNH QUÝT 06:03, 04/04/2024
Mùa hoa trà. Ảnh: Võ Đình Quýt
Mùa hoa trà. Ảnh: Võ Đình Quýt