Ban mai ở hồ Tuyền Lâm

VÕ TRANG 00:03, 06/06/2024
Ban mai ở hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Võ Trang
Ban mai ở hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Võ Trang