Cung đường sáng

VÕ TRANG 03:52, 13/06/2024
Cung đường sáng. Ảnh: Võ Trang
Cung đường sáng. Ảnh: Võ Trang