Hai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020

07:02, 20/02/2020

Ngày 4/2/2020, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 24 (mở rộng) khóa X, đã có kết luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020...

Ngày 4/2/2020, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 24 (mở rộng) khóa X, đã có kết luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Hội nghị thống nhất trên tinh thần chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ, hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cần tổ chức thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ, đó là nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Trong các nhiệm vụ thường xuyên, đáng quan tâm là: cần tập trung chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, khắc phục những tồn tại, yếu kém hiện nay. Nhân dịp đại hội Đảng cơ sở, tập trung chỉ đạo sát sao, đề ra biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đó là: về giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ để phát hiện những tư tưởng lệch lạc ngay từ cơ sở; về công tác kiểm tra, giám sát; tự kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm; đề ra phương hướng lãnh đạo của chi bộ thôn, tổ dân phố phù hợp với tình hình đảng viên là cán bộ hưu trí, nông dân, người lao động; thực hiện tổ trưởng thôn, tổ dân phố làm bí thư, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị các cấp trực tiếp làm bí thư chi bộ, đảng bộ. Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong thời điểm cuối nhiệm kỳ, không để phát sinh tình trạng cán bộ thờ ơ, không quan tâm đến công việc do sắp hết nhiệm kỳ. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất phát động trong toàn Đảng bộ tỉnh phong trào “Nói không với tham nhũng, tiêu cực”. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có kế hoạch, biện pháp cụ thể về việc không phát sinh tiêu cực, tham nhũng; cơ quan, đơn vị đăng ký “không tham nhũng, tiêu cực”.
 
Đồng thời, chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Sắp xếp tổ chức bộ máy cần rà soát, đánh giá các cơ quan, đơn vị đã sắp xếp để đảm bảo thực chất và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm, trách nhiệm, làm việc có năng suất và hiệu quả cao hơn. 
 
Đối với nhiệm vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy phải xây dựng lộ trình cụ thể, bám sát kế hoạch để hoàn thành công tác cán bộ, nội dung văn kiện. Nội dung văn kiện cần nêu rõ định hướng phát triển, thể hiện quyết tâm cao, tạo sự đột phá mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, dựa trên lợi thế của từng địa phương, vận dụng tối đa những thành tựu và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Về nhân sự, phải rà soát quy hoạch, kết luận lịch sử chính trị của từng đồng chí; làm tốt công tác đánh giá cán bộ, Thực hiện tốt các quy định về tổ chức cán bộ, không phân biệt văn bằng, nếu quy định của Tỉnh ủy trước đây khác với quy định của Trung ương thì thực hiện theo quy định của Trung ương. Các điều kiện khác phải thực hiện nghiêm túc, không có trường hợp ngoại lệ, nhất là vi phạm phẩm chất đạo đức, về tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, chọn việc thì không đưa vào cấp ủy. Đảm bảo cơ cấu theo quy định về tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số thì phải có cán bộ chủ chốt là người dân tộc thiểu số.
 
LAN HỒ